Cumhuriyet Dönemi Sanatçı Toplulukları

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, 1929 yılında kuruldu ve 1932 yılına kadar etkinlik gösterdi. Daha sonra 1936-1942 yılları arasında tekrar faaliyete geçti. Bu dönemler, Türk sanatının Cumhuriyet dönemindeki gelişim sürecine denk gelmektedir. Müstakiller, Türkiye'de sanatın gelişmesini teşvik etmeyi ve sanatçıların ekonomik özgürlüklerini savunmayı amaçlayan bir topluluktu. Ayrıca, sanatçıların maddi kaygılarını ele alarak, onların ekonomik refahlarını artırmak için çalıştılar. Birliğin üyeleri, Sanayi Nefise Mektebi gibi sanat eğitimi veren kurumlarda eğitim aldılar. Bu okullarda, Türk eğitimcilerin rehberliğinde sanat eğitimi almışlardır. Bazı üyeler ise Avrupa'da resim eğitimi almış ve bu deneyimlerini Türkiye'ye getirmişlerdir.

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği üyeleri, farklı sanat akımlarının etkisi altında çalıştılar. Bu nedenle, üyeler arasında farklı tarzlarda eserler üretmiş sanatçılar bulunmaktadır. Öne çıkan bazı üyeler arasında Refik Epikman, Cevat Dereli, Nurullah Berk, Elif Naci, Mahmud Cuda, Ali Avni Çelebi, Muhittin Sebati ve Ratip Aşir Acudoğlu gibi isimler bulunmaktadır.

Müstakiller, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi, Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş yılları gibi tarihsel olaylara tanıklık ettiler. Bu dönemlerde Türk sanatının gelişimine katkıda bulundular ve yeni bir sanat anlayışının temellerini attılar. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, Türk sanatının gelişiminde önemli bir rol oynamış ve sanatçıların haklarını savunarak sanatın toplum içinde daha fazla kabul görmesine katkıda bulunmuş bir topluluktur.

CEVAT HAMİT DERELİ | Kültür Portalı

Cevat Dereli

Mahmut Cüda | Natürmort, Tablolar, Resim

Mahmut Cüda

 

D Grubu

Türkiye'de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Sanâyi-i Nefîse Mektebi (Güzel Sanatlar Birliği), Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği'nden sonra kurulan dördüncü sanatçı birliği olarak ortaya çıktı. Grubun ismi, Türk alfabesinin dördüncü harfi olan "D" harfi ile belirlendi. D Grubu, ilk sergilerini 1933 yılında Narmanlı Yurdu'nda bulunan Mimoza adlı şapka dükkanında açmıştır. Bu, sanatçıların bağımsız eserlerini sergileyebilecekleri bir platform olarak kullanıldı.  

Grup üyeleri, empresyonist eğilimleri reddederek, kompozisyonlarını kübist ve konstrüktivist akımlardan esinlenerek oluşturdular. Bu durum, geleneksel sanat anlayışından saparak daha soyut ve modern bir sanat yaklaşımına geçişin bir işareti olarak kabul edilebilir. D Grubu ressamları, bir arada bulundukları süre zarfında Türk resim sanatını Batı sanatı ile yakınlaştırma yolunda önemli adımlar attılar. Toplumu sanata teşvik etmek amacıyla düzenledikleri ücretsiz sergilerle, 15 sergi boyunca eserlerini geniş kitlelerle paylaştılar. Bu dayanışma, kendine özgü eserlerin doğmasına öncü olmuş ve Türk resim sanatının özgün kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur.

Grup, taklitçilikten uzaklaşarak, Türk resim sanatını zenginleştirerek geliştirdi.D Grubu beş ressam ( Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino) ve bir heykeltraş Zühtü Müridoğlu) tarafından kurulmuştur.

Sanatçılar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Sabri Berkel, Turgut Zaim, Eşref Üren, Arif Kaptan, Halil Dikmen, Hakkı Anlı, Fahrünnisa Zeid. 

1934 yılında gruba Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim’in katılmasıyla, sanatçılar yerel motif ve temalara da ilgi göstermeye başlamıştır.

D Grubu'nun, Türk sanatının modernleşmesine ve çağdaş sanat akımlarıyla etkileşime girmesine katkıda bulunan bir topluluk olduğu anlaşılır. Grup üyelerinin eserleri ve sanatsal yaklaşımları, Türk sanatının evriminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ancak bu ortak yaklaşımları dışında ortak resim üslubu geliştirememiş olmaları sebebiyle dağılmıştır.

Abidin Dino 14269 | Leyl Art Galery

Abidin Dino

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Pazaryeri" Tablosu 644 Bin Liraya Alıcı Buldu -  Artkolik

Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

Yeniler Sanat Topluluğu

"Yeniler Grubu" ya da "Yeniler Sanat Topluluğu," Türkiye'de modern sanatın gelişimine önemli katkıda bulunmuş olan bir sanatçı topluluğudur. Yeniler Grubu'nun birçok ünlü Türk sanatçısını içerdiği ve 1940'lı yıllardan itibaren etkinlik gösterdiği bilinmektedir. Yeniler Grubu, 1940 yılında İstanbul'da kuruldu. Grubun temel amacı, geleneksel sanat anlayışından sıyrılarak çağdaş ve modern sanat akımlarını benimsemek ve Türk sanatını bu doğrultuda ilerletmekti.

Yeniler Grubunun esas amacı, Batı etkisinde kalarak toplumdan uzaklaşan resim sanatını yeniden toplum ile buluşturmak ve yerel konular üzerinden toplumsal sorunlara ışık tutmaktı.

2.Dünya Savaşı sonrasında toplumcu gerçeklilik akımının resimdeki yansıması olarak sanata yön vermişlerdir.

Bu bağlamda grup üyelerinin çalışmalarında İstanbul limanları, yaşam mücadelesi veren şehir insanları gibi figüratif resimlere çokça rastlanmaktadır.

Önemli üyeler arasında Nuri İyem, Avni Arbaş, Selim Turan, Mümtaz Yener, Nejat Devrim, Ferruh Başağa gibi isimler bulunmaktadır. Yeniler Grubu üyeleri, genellikle soyut ve çağdaş sanat anlayışını benimsediler. Sanatlarında deneysellik, soyutlama ve modernizm ön plandaydı. Grup, farklı disiplinlerde eserler üretmiş, özellikle resim, heykel, ve serigrafi gibi farklı sanat formlarında çalıştılar. Yeniler Grubu, Türk sanatının modernleşmesine ve çağdaş sanatın Türkiye'de kök salmasına büyük katkıda bulunmuş bir sanatçı topluluğudur. Grup, Türk sanatının uluslararası düzeyde tanınmasında da önemli bir rol oynadı.

Nuri İyem'in hayatı ve onun "insanlar"ı! - KÜLTÜR.İSTANBUL

Nuri İyem

Selim Turan'ın Sanat Felsefesini Yeniden Değerlendirmek - Artam Antik A.Ş.  Müzayede

Selim Turan

 

Onlar Grubu

Onlar Grubu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencileri tarafından kurulmuş ve Türk sanatının gelişimine önemli katkıda bulunmuş bir sanat topluluğudur. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencileri, onun sanatsal etkisi altında bir araya gelerek bu topluluğu kurdular.

Grup, öncelikle Türk resim sanatına, kendine özgü bir üslup kazandırmak amacındaydı. Batı sanatını Türk motifleri ile harmanlayarak halkı sanata özendirmek hedefindeydiler. Grup üyeleri Batı sanat anlayışı ile Türk kültürünü sentezleyerek Türk Sanatı’nın oluşabileceğini savunmuşlardır.

Onlar Grubu adını kurucu üye sayısı olan 10 ressamdan almıştır.Ivi Stangali, Leyla Gamsız, Hulusi Sarptürk, Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Fahrünnisa Sönmez, Turan Erol, Orhan Peker, Mehmet Pesen ve Fikret Otyam.

Sanatçılar eserlerinde Türk resmini taklitten uzak, özgün çizgilere taşımayı hedeflemişlerdir.

Onlar Grubu’nun bir diğer önemi ise önceki grupların aksine belli bir anlayış ve olgu çerçevesinde toplanmışlardır. Bu yönde sanatsal üslup oluşturmuşlardır.

AlifArt Auction Sale

 

Mehmet Pesen

Fikret Otyam | Kişisel Resmi Web Sitesi

Fikret Oytam